Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
     
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2563