Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศงานบริหารงานบุคคล
     
ประกาศงานบริหารงานบุคคล ประกาศ อบต.บางเป้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2561