Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
     
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2561