Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
     
การแจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2559