Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
     
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2564